Upute za pisanja diplomskog rada

Odluka o imenovanju Odbora za diplomske radove

Odluka o imenovanju Voditelja i Vijeća doktorskog studija

Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2020/2021

Plakat Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru

oDLUKA O IZVANREDNO ISPITNOM ROKU 2019/2020

N A T J E Č A J za upis trideset studenata u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini

N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Upute za oblikovanje doktorske disertacije