• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Mostaru, Ur. broj: 01-5794/22 od 29. rujna 2022. godine, pristupnica Josipa Tomić braniti će temu doktorskog rada pod naslovom: „Trombocitni indeksi u bolesnika s gram negativnom sepsom: dijagnostički i prognostički značaj“.

Javna obrana teme doktorskog rada održati će se u petak, 10. ožujka 2023. godine, s početkom u 08:15 h, u Centru za doktorski studij Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Zrinskog Frankopana 34, Mostar, pred povjerenstvom u sastavu:

  1. dr. sc. Marija Tonkić, red. prof., Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, predsjednica,
  2. dr. sc. Danijel Pravdić, izv. prof., Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, mentor i član,
  3. dr. sc. Martina Orlović Vlaho, doc., Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija, članica.

Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorskog rada.