• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Vodeći se razlozima za pokretanje studija, program studija temelji se na sinergiji edukacijsko upravljačkog pravca obrazovanja s dodatnim znanjima iz pojedinih subspecijalističkih područja radiološke tehnologije kao što su CT, MR, UZ, IT, digitalni radiološki sustavi, intervencijska radiologija itd..

Na taj način dobivamo profil stručnjaka koji može odgovorno sudjelovati u edukaciji radioloških tehnologa.

Kompetencije u pedagoško obrazovnom procesu:

Student će biti osposobljen za pripremu i izvođenje nastave i vježbi kao i posebnih kliničkih vježbi na modalitetima/uređajima iz područja radiološke tehnologije  iz pojedinih predmeta studija radiološke tehnologije i/ili medicinske radiologije.

Kompetencije u upravljačkom procesu:

 • Student će biti osposobljen za:
 • Samostalno vođenje i upravljanje radiološkim tijekom rada “workflow”-om iz područja svoje kompetencije kao dijela radiološkog upravljačkog tima.
 • Rad posebno fokusiran na planiranje, upravljanje i rukovođenje zadacima i procesima  te resursima u radiologiji i radiološkim tehnologijama.
 • Za analizu podataka i sakupljanju statističkih informacija na kojima se bazira dugoročno planiranje, za kontrolu i cirkulaciju dokumentacija pacijenata i drugih povjerljivih informacija
 • Rad u timskom vođenju radioloških odjela gdje će biti odgovorni u odlučivanju i svakodnevnom djelovanju.

 Koristeći sinergiju znanja iz informatike, medicine i medicinske terminologije, etike, upravljanja, radiološke tehnologije  pomažu u razvijanju sustava koji će doprinijeti uspješnijem  liječenju, medicinskom istraživanju, planiranju, promjenama i inovacijama u sustavu, te financijskom boljitku radioloških organizacijskih jedinica kao i zdravstvene ustanove u cijelosti.

 •  Usvajanje i provođenje mjera za kontrolu kvalitete prema usvojenim hrvatskim i međunarodnim standardima iz područja radiologije i radiološke tehnologije
 •  Provođenje marketinga u zdravstvu i radiologiji

Kompetencije u analognoj i digitalnoj dijagnostičkoj radiologiji:

Student će biti osposobljen za samostalno vođenje ili rad u timu s radiologom kod izvođenja:

 • Konvencionalne i digitalne radiografije
 • Konvencionalnih kontrastnih metoda prikazivanja
 • Digitalnih ili digitaliziranih konvencionalnih kontrastnih metoda prikazivanja
 • Fluoroskopije s ciljanim radiografskim snimanjem
 • Digitalne fluoroskopije sa dinamičkim detektorima
 • Konvencionalne tomografije
 • Digitalne linearne tomografije
 • Snimanja kod ERCP-a
 • Digitalne angiografije – DSA
 • Rad na radnim stanicama za obradu digitalnih slika iz područja angiografskih snimanja
 • Korištenje suvremenih softverskih pribora (3D,4D,VRT, Image fusion, SSD, Stereo Image, Real time 3D) za obradu slike
 • Digitalne koronarografije i ventrikulografije – CDSA
 • Fluoroskopije i fluorografije s pokretnim radiološkim uređajima
 • Rad s pokretnim digitalnim radiografskim uređajima i prijenosom slike
 • Rad s pokretnim digitalnim dijaskopskim uređjima u operacijskim     dvoranama
 • Mamografije
 • Digitalne mamografije i obrade digitalne mamografske slike
 • CT, dinamske CT i CTA pretrage, perfuzijske pretrage
 • Korištenje suvremenih softverskih pribora za obradu CT slika i “sirovih” podataka dobivenih CT-om i MSCT-om.
 • UZ i Doppler dinamske pretrage
 • MR i MRA pretrage
 • Sudjeluje u radu znanstveno-istraživačkom tima kod fMRI i dinamičkim CT pretraga koristeći nove metode i softverska rješenja.
 • Radi sa digitalnim radiografskim uređajima s integriranim detektorima
 • Radi sa digitalizatorima i fosfornim pločama
 • Stomatološke radiografije
 • Digitalne stomatološke radiografije
 • Stomatološke obrade uz korištenje MSCT-a i posebnih softvera

Kompetencije u IT primjenjenoj u radiološkoj tehnologiji:

Student će biti osposobljen za samostalno vođenje ili rad u timu za:

 • Upravljanje i sudjelovanje u radu tima za razvoj i održavanje RIS/PACS sustava
 • Provodi nadzor nad upravljanjem i održavanjem digitalnih slikovnih arhiva i sustava te informatičkih rješenja i tehnologija.
 • Provodi nadzor nad upravljanjem i arhiviranjem svih  digitalnih podataka generiranih na radiološkom odjelu.
 • Provodi i nadzire kontrolu kvalitete rada i radnih procesa usvojenih po hrvatskim i međunarodnim standardima.
 • Sudjeluje u generiranju i testiranju hardverskih i softverskih rješenja te provodi nadzor nad radiološkom implementacijom istih u timu s radiologom.

Kompetencije u intervencijskoj radiologiji:

Student će biti osposobljen za rad u timu kod izvođenja

 • PTA krvnih žila
 • Embolizacije krvnih žila
 • Stentiranja krvnih žila
 • Transkateterske aplikacije citostatika
 • Fluoroskopski vođene citološke punkcije i biopsije
 • UZ vođene citološke punkcije i biopsije
 • CT-om vođene citološke punkcije i biopsije
 • Postavljanja nefrostome
 • Drenaže cista i apscesa
 • Upoznavanje s principima, načinima i tehnologijama  koje se koriste kod angiografskih uređaja (DSA, Rotacijska DSA, Filteri, Optimizacija doze zračenja na uređaju za pacijenta i osoblje, CT angio i Angio CT).

Kompetencije u radioterapiji i onkologiji

Student će biti osposobljen za:

 • Rad na uređaju za telekobalt terapiju
 • Rad na linearnom akceleratoru
 • Rad na uređajima za površinsku radioterapiju
 • Rad na simulatoru i priprema potrebnih instrumenata i drugog pribora potrebnog u planiranju radioterapije
 • Sudjelovanje u izradi maski za radioterapiju
 • Izradu zaštitnih blokova uključujući i blokove za pluća
 • Izradu odljeva (vaginalnih, ekstremiteta ) za primjenu intrakavitarne radioterapije i perkutane terapije izotopima
 • Izradu udlaga za djecu radi fiksiranja udova
 • Izradu bolusa 
 • Snimanje definiranih polja zračenja prilikom planiranja 
 • Tetoviranje središta i rubnih točaka polja zračenja
 • Svakodnevno upisivanje  podataka o zračenju u terapijske protokole pacijenata
 • Kontrolu i održavanje ocrtanih polja zračenja 
 • Razgovor s pacijentom o eventualnim tegobama koje ima zbog zračenja  te upućivanje pacijenata na razgovor liječniku
 • Upućivanje bolesnika o načinu sprečavanja oštećenja od zračenja (površinskih i drugih)
 • Upoznati i raditi sa novim tehnikama i uređajima za planiranje radioterapije
 • ART – Adaptive Radiation Therapy
 • IMRT- Intensity Modulated Radiation Therapy
 • MLC- Multileaf Collimator
 • IGRT – Image Guided Radiation Therapy
 • MVCB – Megavoltage Cone Beam Imaging Package
 • Softveri za planiranje i provođenje radioterapije kao i slikovno  povezivanje s dijagnostičkim uređajima
 • CT i MSCT uređaji za planiranje radiorapije

Kompetencije u nuklearnoj medicini

Student će biti osposobljen za:

 • Samostalno pripremanje radionuklida i sudjelovanje u obilježavanju radiofarmaka
 • Razdvajanje pojedinačnih doza (aktivnosti) i mjerenja aktivnosti kalibratorima doza
 • Sudjelovanje pri uzimanju anamneze, pripremi bolesnika za snimanje gama kamerom (u suradnji s liječnikom)
 • Namještanje bolesnika u odgovarajuće položaje za snimanje gama kamerom
 • Samostalno rukovanje NM instrumentacijom u smislu: namještanje parametara, slikanje statičkih, dinamičkih i SPECT digitalnih slika, kontroliranje procesa akvizicije slika, analiziranje kvalitete i cjelovitosti prihvaćene slike, mijenjanje kolimatora, obradu i tiskanje prihvaćenog NM prikaza
 • Samostalno rukovanje “hibridnim”modalitetima tj. uređajima na kojima su spojena funkcionalna i morfološka oslikavanja iz područja nuklearne medicine i MSCT-a.
 • PET CT i MSCT – Biograph
 • SPECT – CT i MSCT
 • Gama kamera,
 • Koincidentna Gama kamera
 • Rad s računalom na razini osnova operativnih sistema, računalnih aplikacija (obrada teksta i tabličnih proračuna), i specifičnih NM  programa za akviziciju i analizu digitalnih NM slika
 • Sudjelovanje u in-vitro mjerenjima za koje je potrebno poznavanje rada niza različitih scintilacijskih brojača i detektora
 • Pripremanje uvjeta i sudjelovanje u provođenju radionuklidne terapije
 • Osiguranje kakvoće radnog standarda u NM odjelima: dnevni postupci kontrole kakvoće koje IMR-e izvode samostalno (npr. energijska kalibracija kamere – «peaking», intrinzična ili ekstrinzična ocjena uniformnosti vidnog polja; sudjelovanje u dijelu tjednih, mjesečnih i godišnjih periodičnih postupaka kontrole kakvoće - niz parametara koje se mjeri).

Aktivno sudjelovanje u programu zaštite od ionizirajućeg zračenja osoblja i bolesnika: poznaje načela zaštite, rabi zaštitna sredstva, sudjeluje u optimizaciji zaštite od zračenja te provodi mjere dekontaminacije (po potrebi)