• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • woman-physio
 • nurse-heart
 • midwife-mother-baby
 • radiology
 • physiatry
 • nature
 • radiology scans

Temeljem čl. 3. Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata (ur. broj 01-648/19 od 03.07.2019.),  dekan Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru raspisuje slijedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu Dekanove nagrade

 

I.

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade.
 2. Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Fakulteta.

 

II.

 1. Dekanovom nagradom nagrađuje se po jedan student sa svake godine studija koji je ostvario najviši prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj 2018./2019. godini.
 2. Minimalni prosjek ocjena koji studenti - predloženici moraju ostvariti da bi konkurirali za nagradu je 4.00.
 3. Studenti - predloženici za Dekanovu nagradu na pojedinoj godini studija pored navedenog iz stavka (2) ovoga članka moraju biti redovito upisani u narednu godinu, imati položene sve ispite iz prethodne godine te ispuniti uvjet da tijekom studija nisu ponavljali godinu.
 4. Studenti koji ispunjavaju gore navedene uvjete dužni su podnijeti svoje prijave zajedno sa dokumentacijom kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta u Tajništvo Fakulteta zdravstvenih studija najkasnije do 15 (petnaest) dana od dana objave na Oglasnoj ploči Fakulteta.

 

III.

 1. Ako više studenta - predloženika na studiju ima isti prosjek ocjena, Dekanova nagrada se dodjeljuje studentu koji je imao bolji prosjek ocjena na prethodnoj godini studija.
 2.  Iznimno, Dekanovu nagradu može dobiti i više od jednog studenta, kada Povjerenstvo ocijeni da je više studenata - predloženika u istoj mjeri zadovoljilo kriterije za nagrađivanje.
 3. Ako Povjerenstvo procijeni da niti jedan student - predloženik ne udovoljava kriterijima za nagrađivanje, Dekanova nagrada se te akademske godine neće dodijeliti.
 4. Odluku o Dekanovoj nagradi donosi Znanstveno – nastavno vijeće na prijedlog dekana.
Dan doktorata 2019.