• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature

Student prijavljuje jednu od ponuđenih tema uz suglasnost voditelja završnog rada (mentora) na posebnom obrascu prijave teme za izradu završnog rada u dva primjerka («Zahtjev za odobrenje teme završnog rada»). Zahtjev mora sadržavati naziv teme završnog rada, podatke o studentu, podatke o mentoru, ciljeve i metode rada, te suglasnost mentora.

Sve prijave koje se ne dostave na vrijeme neće se uzeti u obzir u ovom roku.

Temu završnog rada odobrava dekan Fakulteta.

Nakon ovako prihvaćene teme završnog rada student može pristupiti izradi završnog rada.

 

Dan doktorata 2019.