Preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije

Opis zvanja i poslova

Prvostupnik medicinske radiologije jednakopravni je član tima zajedno s radiologom, radioterapeutom-onkologom ili specijalistom nuklearne medicine.

Ovisno o struci i radnom mjestu prvostupnim medicinske radiologije obavlja poslove vezane uz dijagnostičke, intervencijske ili terapijske procedure.

Pri radu koristi stručnu literaturu pisanu na hrvatskom i engleskom jeziku, računala i elektronske medije, komunicira sa stručnjacima različitih medicinskih i nemedicinskih stručnih usmjerenja te bolesnicima koji pripadaju različitim kulturološkim, etničkim, vjerskim i medicinskim skupinama.

U trajnom je dodiru sa mlađim kolegama na koje je dužan prenositi znanje i iskustvo, radi u timu te stoga mora imati razvijen osjećaj za kolektivni rad. Izložen je stresu i fizičkom naporu, često i noćnom radu zbog čega mora posjedovati čvrste psiho-fizičke i karakterne osobine. U primjeni svake dijagnostičke ili terapijske metode standardne postupke prvostupnik medicinske radiologije obavlja samostalno dok se u primjeni dodatnih ili modificiranih postupaka savjetuje s liječnikom ili radi u timu.

Prvostupnik medicinske radiologije jednakopravni je član tima zajedno s radiologom, radioterapeutom-onkologom ili specijalistom nuklearne medicine.

Ovisno o struci i radnom mjestu prvostupnim medicinske radiologije obavlja poslove vezane uz dijagnostičke, intervencijske ili terapijske procedure.

Pri radu koristi stručnu literaturu pisanu na hrvatskom i engleskom jeziku, računala i elektronske medije, komunicira sa stručnjacima različitih medicinskih i nemedicinskih stručnih usmjerenja te bolesnicima koji pripadaju različitim kulturološkim, etničkim, vjerskim i medicinskim skupinama.

U trajnom je dodiru sa mlađim kolegama na koje je dužan prenositi znanje i iskustvo, radi u timu te stoga mora imati razvijen osjećaj za kolektivni rad. Izložen je stresu i fizičkom naporu, često i noćnom radu zbog čega mora posjedovati čvrste psiho-fizičke i karakterne osobine. U primjeni svake dijagnostičke ili terapijske metode standardne postupke prvostupnik medicinske radiologije obavlja samostalno dok se u primjeni dodatnih ili modificiranih postupaka savjetuje s liječnikom ili radi u timu.

 Standardni postupci u kompetenciji prvostupnika medicinske radiologije su:

- Prihvat, obavijesni razgovor i priprema bolesnika za dijagnostički ili terapijski postupak
- Nadgledanje pravne i stručne vjerodostojnosti uputnice za pretragu ili terapiju
- Odabir i priprema radiološkog ili radioterapeutskog uređaja i pribora
- Planiranje i odabir promjenjivih parametara za izvođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
- Namještanje, imobiliziranje i zaštita bolesnika tijekom pretrage ili terapije
- Planiranje, nadgledanje i provođenje dijagnostičkog ili terapijskog  postupka u standardnim ili dodatnim inačicama, primjena modifikacija u suradnji s liječnikom
- Praćenje stanja bolesnika tijekom postupka
- Prikupljanje i prezentiranje podataka prema protokolu ili kompjutorskom programu
- Obrada, pohranjivanje, prijenos i dokumentiranje dijagnostičkog signala ili drugih pokazatelja karakterističnih za metodu
- Asistiranje liječniku kod radnji vezanih uz proceduru
- Pomoć bolesniku, organiziranje prijevoza, pružanje obavijesti, pripremanje slikovnog materijala za analizu i opis nalaza.
- Obračun troškova, ispis računa, pohranjivanje administrativnih podataka
- Organizacija prijema bolesnika i obavljanje ostalih nužnih poslova i aktivnosti vezanih uz bolesnika i proceduru u suradnji s bolničkim ambulantama, odjelima, klinikama ili ambulantama i odjelima drugih zdravstvenih ustanova
- Nabavljanje, nadzor i korištenje pribora i potrošnih medicinskih materijala
- Nadgledanje svih uređaja i procesa u području svog rada
- Zaštita radnog prostora i svih zaposlenih od radioaktivnog zračenja i infekcije
- Praćenje progresa u struci i priprema za usvajanje novih metoda

Dodatni i modificirani postupci u kompetenciji prvostupnika medicinske radiologije:

- Pomaganje u planiranju dijagnostičkih i terapijskih procedura
- Pomaganje pri anesteziološki-asistiranim ili na drugi način izmijenjenim metodološkim pristupima bolesniku
- Pomaganje pri radiološkoj intervenciji
- Primjena kontrastnog sredstva i radiofarmaka u prisutnosti liječnika
- Namještanje bolesnika u nestandardne i modificirane položaje za snimanje ili zračenje
- Primjena metode snimanja i monitoringa u operacijskim dvoranama, ambulantama hitnog prijema ili jedinicama intenzivne skrbi.
- Primjena metode kod bolesnika poremećene svijesti i onih s infektivnim bolestima
- Intervencija lijekovima i postupci oživljavanja bolesnika pri nepoželjnim reakcijama ili nuspojavama vezanim uz radiološki postupak, sukladno naputku liječnika
- Nadgledanje procesa dokumentiranja i pohranjivanja na digitalne ili analogne nosače signala, multipliciranje i kopiranje slikovnog materijala, posebni oblici prijenosa i pohranjivanja podataka.

Kompetencije

Prvostupnik medicinske radiologije jednakopravni je član tima zajedno s radiologom, radioterapeutom-onkologom ili specijalistom nuklearne medicine.

Ovisno o struci i radnom mjestu prvostupnim medicinske radiologije obavlja poslove vezane uz dijagnostičke, intervencijske ili terapijske procedure.

Pri radu koristi stručnu literaturu pisanu na hrvatskom i engleskom jeziku, računala i elektronske medije, komunicira sa stručnjacima različitih medicinskih i nemedicinskih stručnih usmjerenja te bolesnicima koji pripadaju različitim kulturološkim, etničkim, vjerskim i medicinskim skupinama.

U trajnom je dodiru sa mlađim kolegama na koje je dužan prenositi znanje i iskustvo, radi u timu te stoga mora imati razvijen osjećaj za kolektivni rad. Izložen je stresu i fizičkom naporu, često i noćnom radu zbog čega mora posjedovati čvrste psiho-fizičke i karakterne osobine. U primjeni svake dijagnostičke ili terapijske metode standardne postupke prvostupnik medicinske radiologije obavlja samostalno dok se u primjeni dodatnih ili modificiranih postupaka savjetuje s liječnikom ili radi u timu.

 Standardni postupci u kompetenciji prvostupnika medicinske radiologije su:

- Prihvat, obavijesni razgovor i priprema bolesnika za dijagnostički ili terapijski postupak
- Nadgledanje pravne i stručne vjerodostojnosti uputnice za pretragu ili terapiju
- Odabir i priprema radiološkog ili radioterapeutskog uređaja i pribora
- Planiranje i odabir promjenjivih parametara za izvođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
- Namještanje, imobiliziranje i zaštita bolesnika tijekom pretrage ili terapije
- Planiranje, nadgledanje i provođenje dijagnostičkog ili terapijskog  postupka u standardnim ili dodatnim inačicama, primjena modifikacija u suradnji s liječnikom
- Praćenje stanja bolesnika tijekom postupka
- Prikupljanje i prezentiranje podataka prema protokolu ili kompjutorskom programu
- Obrada, pohranjivanje, prijenos i dokumentiranje dijagnostičkog signala ili drugih pokazatelja karakterističnih za metodu
- Asistiranje liječniku kod radnji vezanih uz proceduru
- Pomoć bolesniku, organiziranje prijevoza, pružanje obavijesti, pripremanje slikovnog materijala za analizu i opis nalaza.
- Obračun troškova, ispis računa, pohranjivanje administrativnih podataka
- Organizacija prijema bolesnika i obavljanje ostalih nužnih poslova i aktivnosti vezanih uz bolesnika i proceduru u suradnji s bolničkim ambulantama, odjelima, klinikama ili ambulantama i odjelima drugih zdravstvenih ustanova
- Nabavljanje, nadzor i korištenje pribora i potrošnih medicinskih materijala
- Nadgledanje svih uređaja i procesa u području svog rada
- Zaštita radnog prostora i svih zaposlenih od radioaktivnog zračenja i infekcije
- Praćenje progresa u struci i priprema za usvajanje novih metoda

Dodatni i modificirani postupci u kompetenciji prvostupnika medicinske radiologije:

- Pomaganje u planiranju dijagnostičkih i terapijskih procedura
- Pomaganje pri anesteziološki-asistiranim ili na drugi način izmijenjenim metodološkim pristupima bolesniku
- Pomaganje pri radiološkoj intervenciji
- Primjena kontrastnog sredstva i radiofarmaka u prisutnosti liječnika
- Namještanje bolesnika u nestandardne i modificirane položaje za snimanje ili zračenje
- Primjena metode snimanja i monitoringa u operacijskim dvoranama, ambulantama hitnog prijema ili jedinicama intenzivne skrbi.
- Primjena metode kod bolesnika poremećene svijesti i onih s infektivnim bolestima
-Intervencija lijekovima i postupci oživljavanja bolesnika pri nepoželjnim reakcijama ili nuspojavama vezanim uz radiološki postupak, sukladno naputku liječnika
-Nadgledanje procesa dokumentiranja i pohranjivanja na digitalne ili analogne nosače signala, multipliciranje i kopiranje slikovnog materijala, posebni oblici prijenosa i pohranjivanja podataka.

Kompetencije

Kompetencije u dijagnostičkoj radiologiji:

Student će biti osposobljen za samostalno vođenje ili rad u timu s radiologom kod izvođenja:
- Konvencionalne i digitalne radiografije
- Konvencionalnih kontrastnih metoda prikazivanja
- Fuoroskopije sa ciljanim radiografskim snimanjem
- Konvencionalne tomografije
- Snimanja kod ERCP-a
- Digitalne angiografije – DSA
- Digitalne koronarografije i ventrikulografije – CDSA
- Fluoroskopije i fluorografije s pokretnim radiološkim uređajima
- Mamografije
- CT, dinamske CT i CTA pretrage
- UZ i Doppler dinamske pretrage
- MR i MRA pretrage
- Stomatološke radiografije

Kompetencije u intervencijskoj radiologiji:

 Student će biti osposobljen za rad u timu kod izvođenja
- PTA krvnih žila
- Emboloterapije i okluzalnih postupaka zavojnicama
- Stentiranja krvnih žila
- Transkateterske aplikacije citostatika
- Fluoroskopski vođene citološke punkcije i biopsije
- UZ vođene citološke punkcije i biopsije
- Postavljanja nefrostome
- Drenaže cista i apscesa

Kompetencije u radioterapiji i onkologiji

Student će biti osposobljen  za:
- Rad na uređaju za telekobalt terapiju
- Rad na linearnom akceleratoru
- Rad na uređajima za površinsku radioterapiju
- Rad na simulatoru i priprema potrebnih instrumenata i drugog pribora potrebnog u planiranju radioterapije
- Sudjelovanje u izradi maski za radioterapiju
- Izradu zaštitnih blokova uključujući i blokove za pluća
- Izradu odljeva ( vaginalnih, ekstremiteta ) za primjenu intrakavitarne radioterapije i perkutane terapije izotopima
- Izradu udlaga za djecu radi fiksiranja udova
- Izradu bolusa
- Snimanje definiranih polja zračenja prilikom planiranja
- Tetoviranje središta i rubnih točaka polja zračenja
- Svakodnevno upisivanje  podataka o zračenju u terapijske protokole pacijenata
- Kontrolu i održavanje ocrtanih polja zračenja
- Razgovor s pacijentom o eventualnim tegobama koje ima zbog zračenja  te upućivanje pacijenata na razgovor liječniku
- Upućivanje bolesnika o načinu sprečavanja oštećenja od zračenja (površinskih i drugih)

Kompetencije u nuklearnoj medicini

Student će biti osposobljen za:
- Samostalno pripremanje radionuklida i sudjelovanje u obilježavanju radiofarmaka
- Razdvajanje pojedinačnih doza (aktivnosti) i mjerenja aktivnosti kalibratorima doza
- Sudjelovanje pri uzimanju anamneze, pripremi bolesnika za snimanje gama kamerom (u suradnji s liječnikom)
- Namještanje bolesnika u odgovarajuće položaje za snimanje gama kamerom
- Samostalno rukovanje NM instrumentacijom u smislu: namještanje parametara, slikanje statičkih, dinamičkih i SPECT digitalnih slika, kontroliranje procesa akvizicije slika, analiziranje kvalitete i cjelovitosti prihvaćene slike, mijenjanje kolimatora, obradu i tiskanje prihvaćenog NM prikaza
- Rad s računalom na razini osnova operativnih sistema, računalnih  aplikacija (obrada teksta i tabličnih proračuna), i specifičnih NM programa za akviziciju i analizu digitalnih NM slika
- Sudjelovanje u in-vitro mjerenjima za koje je potrebno poznavanje rada niza različitih scintilacijskih brojača i detektora
- Pripremanje uvjeta i sudjelovanje u provođenju radionuklidne terapije
- Osiguranje kakvoće radnog standarda u NM odjelima: dnevni postupci kontrole kakvoće koje IMR-e izvode samostalno (npr. energijska kalibracija kamere – «peaking», intrinzična ili ekstrinzična ocjena uniformnosti vidnog polja; sudjelovanje u dijelu tjednih, mjesečnih i godišnjih periodičnih postupaka kontrole kakvoće - niz parametara koje se mjeri).
- Aktivno sudjelovanje u programu zaštite od ionizirajućeg zračenja osoblja i bolesnika: poznaje načela zaštite, rabi zaštitna sredstva, sudjeluje u optimizaciji zaštite od zračenja te provodi mjere dekontaminacije (po potrebi)

Hrvatski

Studij: 

Dokument: