• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • woman-physio
  • nurse-heart
  • midwife-mother-baby
  • radiology
  • physiatry
  • nature
  • radiology scans
Natječaj za upis - Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva / Orašje

N A T J E Č A J

za upis trideset studenata u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini

Prijave na Natječaj za upis u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini, za drugi upisni rok primaju se on-line od 7. do 25. rujna 2020. godine, i to putem e-maila na adresu: upisi@fzs.sum.ba

Prilikom podnošenja prijave putem e-maila, u okvir "Predmet" ("Subject") potrebno je upisati: IME I PREZIME – PRIJAVA ZA UPIS – ORAŠJE.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

1. Izvadak iz matične knjige rođenih;

2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);

3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju;

4. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij na Fakultetu zdravstvenih studija;

5. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM na žiro račun broj: 3381302271325623, UniCredit Bank d.d. Mostar

 

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje o nostrifikaciji naknadno.

Podaci za uplate iz inozemstva: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510 SWIFT: UNCRBA 22 UniCredit Bank d. d. Mostar

Teksta natječaja i obrazac za prijavu može se preuzeti na web stranici Sveučilišta i Fakulteta zdravstvenih studija.

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

 

Sveučilišni centar Posavina

Radno vrijeme studentske službe:

Ponedjeljak - petak  08.00-13.00h

Četvrtak 08.00 – 13.00h; 16.00-17.00h

 

Kontakt telefon:

031/717-196

063/258-944