Katedra kliničkih znanosti I

Katedra kliničkih znanosti I

Pročelnik katedre: prof. dr. sc. Milenko Bevanda

Kolegiji:

1. Klinička propedeutika
2. Kliničko-laboratorijska dijagnostika  i osnovi radiologije
3. Interna medicina
4. Gerijatrija
5. Infektologija
6. Dermatovenerologija
7. Pedijatrija
8. Kardiologija i pulmologija
9. Onkologija
10. Reumatologija