Mission and Vision

The fundamental reason for the existence of the Faculty is expressed in these documents, which are aimed at ensuring a high standard of excellence in the field of nursing education, biomedical science research and the achievement of first-rate standards in treatment and health care. The mission of the Faculty of Health Studies is to encourage the development, dissemination and use of knowledge in the field of health care at the local and regional level, with the recognition that will be attractive for domestic and foreign students, as well as the highest educational standards that will enable students to work in an international environment.

The vision of the Faculty is to become one of the leading institutions in the region, included in the European Higher Education Area. Over the next five years, the Faculty wants to achieve: the promotion of excellence in medical and nursing education, research and health care, education based on scientific, ethical and humanistic principles, improvement of the ability to practice health care, disease prevention and intervention implementation, education based on the three-cycle of Bologna, understanding and implementation of scientific methods, with the possibility of scientific research, implementation of lifelong learning and distance learning, subspecialist education in accordance with regional needs, in consultation with ministries of education.

Strategic goals

- Continuous harmonization of the curriculum in regard to other European universities.

- Application of teaching adjusted for students, as well as placing the students at the core of the teaching process including lifelong teaching, the use of contemporary teaching methods and mentoring.

- Reach highest education standards that will enable our graduates for work in international frameworks.

- Promote student creativity by combining different learning methods.

- Promote evidence-based science.

- Develop core competences in all disciplines.

- Establish academic standards based on quality assurance mechanisms.

- Create a network of partner institutions through scientific cooperation with regional and European universities, as well as membership in European and international university associations.

- Produce a generation of young educators and involve them in the educational process.

- Participate in European projects that can finance postgraduate studies

Misija i vizija

Temeljni razlog postojanja Fakulteta je iskazan u ovim dokumentima, koji su usmjereni na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u sestrinstvu, istraživanja u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju i zdravstvenoj skrbi. Misija Fakulteta zdravstvenih studija je poticanje razvoja, širenja i korištenja znanja s područja zdravstva na lokalnoj i regionalnoj razini, uz prepoznatljivost koja će biti atraktivna za domaće i strane studente, kao i najviše edukacijske standarde koji će osposobiti studente za rad u međunarodnom okruženju.

Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je postati vodeća institucija u regiji, koja je uključena u europski prostor visokog obrazovanja. U narednih pet godina Fakultet želi ostvariti: promociju principa izvrsnosti u zdravstenoj i sestrinskoj edukaciji, istraživanju i zdravstvenoj njezi, edukaciju koja je temeljena na znanstvenim, etičkim i humanističkim principima, poboljšanju sposobnosti za prakticiranje zdravstvene njege, prevenciju bolesti i provođenju intervencija, edukaciju temeljenu na tri bolonjska ciklusa, razumijevanju i primjeni znanstvenih metoda, uz mogućnost znanstvenog istraživanja, uvođenje doživotnog učenja i učenja na daljinu, subspecijalističku edukaciju u skladu s potrebama regije, uz konzultaciju s ministarstvima obrazovanja.

Strateški ciljevi
- Kontinuirano harmoniziranje nastavnog plana i programa u odnosu na nastavne planove i programe europskih sveučilišta.
- Primjena podučavanja prilagođenog studentima, kao i smještanje studenata u središte nastavnog procesa, uključujući cijelo životno učenje, korištenje suvremenih nastavnih metoda i mentorskog rada sa studentima.
- Doseg najviših obrazovnih standarda koji će osposobiti diplomante za rad u međunarodnim okvirima.
- Promoviranje studentske kreativnosti kombiniranjem različitih metoda učenja.
- Promoviranje znanosti temeljene na dokazima.
- Razvijanje temeljnih kompetencija u svim disciplinama.
- Utvrđivanje akademskih standarda temeljenih na mehanizmima osiguranja kvalitete.
- Stvaranje mreže partnerskih institucija kroz regionalnu i europsku sveučilišnu znanstvenu suradnju, kao i članstvo u europskim i svjetskim sveučilišnim udruženjima.
- Stvaranje i uključivanje generacije mlađih nastavnika u edukacijskom proces.
- Sudjelovanje u europskim projektima kojima je moguće financirati postdiplomske studije