OSIGURANJE KVALITETE

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja.

Svrha upravljanja kvalitetom je uspostaviti i primjenjivati takav sustav kojim se osigurava primjerena kvaliteta, postižu neprekidna poboljšanja u svim njegovim dijelovima i teži ostvarenju kulture izvrsnosti.

Fakultet zdravstvenih studija je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno – istraživačkog.

Fakultet određuje politiku kvalitete u skladu s misijom i vizijom te strateškim ciljevima sadržanim u Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Mostaru.

Uprava Fakulteta zdravstvenih studija odgovorna je za sustav upravljanja kvalitetom, a sve aktivnosti vezane uz sustav koordinira Odbor za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete. Odbor za unaprjeđenje i kvalitetu nastave je tijelo koje najviše sudjeluje u aktivnostima vezanim uz osiguranje i upravljanje kvalitetom nastavnog i znanstveno – istraživačkog procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta opisan je u slijedećim dokumentima: priručnik kvalitete, politika i ciljevi kvalitete, postupci, procedure i radne upute.

 

Radionice "Izrada nastavnih programa (silabusa)"

U sklopu postupka donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa Sveučilišta u Mostaru planirano je održavanje 5 radionica na Fakultetu zdravstvenih studija.
Radionice će biti organizirane u suradnji sa sveučilišnim Uredom za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru, a bile bi obvezne za nastavno osoblje sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija.

Ciljana skupina su nastavno osoblje i zaposlenici Fakulteta, a radionice će se odnositi na metodologiju alokacije ECTS bodova, način definiranja ishoda učenja na razini predmeta (s osvrtom na značaj ishoda učenja u studijskim programima), povezivanje ishoda u učenja s načinom ocjenjivanja i raspodjelom ECTS bodova, te definiranje ostalih komponenti silabusa.

Izvješće s radionice "Izrada nastavnih programa (silabusa)" održane 17. ožujka 2022.