Postgraduate Doctoral Study “Health Sciences”

Study Objectives

Postgraduate doctoral studies are organized with the aim of enriching own scientific potential by creating highly educated teaching staff at the highest academic level. The result of the postgraduate study is the acquirement of the academic degree that provides health care professionals to be equal to their colleagues from other faculties who complete postgraduate doctoral studies. The most important objective of the PhD program is to qualify students for scientific and clinical research, prepare them to work at faculty and for a career of a university professor with the ability to design contemporary and innovative concepts and approaches aimed at improving the quality of life of individuals, organizations and society. A doctoral degree in the field of health sciences is necessary for the academic career of teachers at faculties of health studies.

 

Postgraduate Study Curriculum

Postgraduate doctoral studies in health sciences (third level) are organized and conducted according to the curriculum, they last for at least three years (six semesters). Since the work required to complete one academic year is 60 ECTS points, the three-year study is awarded with 180 ECTS credits, and this includes:

a) organized classes (mandatory and elective);

b) work with mentor and writing of doctoral dissertation,

compulsory and optional extracurricular activities.

 

Competences acquired during doctoral study

A general list of competences would include:

a) contribution to the health profession through independent scientific research and generation of new knowledge

b) identification of problems, analysing and solving problems by finding, understanding and evaluating evidence-based information,

c) planning and conducting original scientific research in the field of health studies by using the evidence-based results of healthcare practice in a form suitable for publication in an internationally recognized journal,

d) understanding, assessment and application of contemporary scientific analytical research methods, together with improvement of health care practice and adoption of attitudes as a response to the constant changes in health care and increasingly more complex forms of health care,

e) the ability to identify and promote the ethical and legal principles in health care research,

f) the ability of theoretical, methodological, analytical and critical approach to the testing of scientific discoveries in health care practice through debates, conference presentations and research workshops,

g) the ability to evaluate clinical practice through scientific research,

h) the use of research results in clinical decision-making,

i) the ability of continuous clinical reasoning, evaluation and self-evaluation in order to ensure quality and excellence,

j) communication through various techniques of information, education, motivation and improvement of the quality of life of individuals, patients, families and the larger population,

k) the ability to establish compliance towards patients, their families and colleagues,

l) involvement in the work of  interdisciplinary research teams and their management,

m) promotion of health of vulnerable and multicultural population,

n) understanding the “philosophy” of health sciences. 

 

 

 

Materijali 3. Procjena veličine uzorka

Materijali 3. Pisanje i planiranje znanstvenog rada

Materijali 2. Pisanje i planiranje znanstvenog rada

Materijali 1. Pisanje i planiranje znanstvenog rada

Znanstvena informacija: Traženje, nalaženje i kritička evaluacija

Poslijediplomski doktorski studij Zdravstvene znanosti

Cilj studija  
Poslijediplomski doktorski studij organizira se s ciljem obogaćivanja vlastitih znanstvenih potencijala stvaranjem nastavnog kadra educiranog na najvišoj akademskoj razini. Rezultat uvođenja poslijediplomskog studija bit će postizanje akademskog stupnja koji zdravstvenim djelatnicima osigurava akademske svjedodžbe čija će vrijednost biti jednaka svjedodžbama njihovih kolega s drugih fakulteta koji završe poslijediplomske doktorske studije. Najvažniji cilj studijskog programa doktorskog studija jest osposobljavanje studenata za znanstveno i kliničko istraživanje, priprema za sudjelovanje u radu fakulteta, kao i za karijeru nastavnika na sveučilištu uz mogućnost oblikovanja suvremenih inovativnih koncepata i pristupa namijenjenih poboljšavanju kvaliteta života pojedinaca, organizacija i društva. Doktorska diploma iz područja zdravstvenih znanosti nužna je za akademsku karijeru nastavnika na fakultetima zdravstvenih studija. 

Nastavni plan studija
Poslijediplomski doktorski studij zdravstvenih znanosti (trećega stupnja) ustrojava se i izvodi prema nastavnom planu i programu, u trajanju od najmanje tri godine (šest semestara). Budući da je rad potreban za savladavanje jedne akademske godine bodovan sa 60 ECTS-bodova, trogodišnji studij je bodovan sa 180 ECTS-bodova, što uključuje:
a)  organiziranu nastavu (obveznu i izbornu),
b)  rad s mentorom i pisanje doktorskoga rada,
obvezne i neobvezne izvannastavne aktivnosti.

Kompetencije koje se stječu tijekom studija
Širi i razmjerno općenit popis kompetencija uključivao bi:
a)  doprinos zdravstvenoj struci kroz neovisno znanstveno istraživanje i stvaranje novog znanja,
b)  identificiranje problema, analize i rješavanje problema nalaženjem, razumijevanjem i ocjenjivanjem informacija temeljenih na dokazima,
c)  planiranje i provođenje originalnog znanstvenog istraživanja u području zdravstvenih studija, uz korištenje rezultata zdravstvene prakse temeljene na dokazima u obliku koji je pogodan za publiciranje u međunarodno priznatom časopisu,
d)  razumijevanje, ocjenjivanje i primjenu suvremenih znanstvenih analitičkih metoda u istraživanju uz kontinuirano poboljšanje zdravstvene prakse i prihvaćanje (usvajanje) stavova kao odgovor na stalne promjene u zdravstvu i sve složenije oblike zdravstvene njege,
e)  sposobnost identificiranja i promoviranja etičko-pravnih principa u zdravstvenom istraživanju,
f)  sposobnost teorijskog, metodološkog, analitičkog i kritičkog pristupa testiranjem znanstvenih otkrića u zdravstvenoj praksi, kroz debate, konferencijske prezentacije i istraživačke radionice,
g)  sposobnost ocjenjivanja kliničke prakse kroz znanstvena istraživanja,
h)  korištenje rezultata istraživanja u donošenju kliničkih odluka,
i)  sposobnost kontinuiranog kliničkog rasuđivanja, evaluacije i samo-evaluacije u cilju osiguranja kvalitete i izvrsnosti,
j)  komuniciranje različitim tehnikama informiranja, educiranja, motiviranja i poboljšanja kvalitete života zdravih osoba, bolesnika, obitelji i većih populacija,
k)  sposobnost uspostavljanja poštovanja prema bolesnicima, obitelji bolesnika i kolegama,
l)  sudjelovanje u radu interdisciplinarnih istraživačkih timova i njihovo vođenje,
m)  promicanje zdravlja vulnerabilnih i multikulturnih populacija,
n)  razumijevanje „filozofije“ zdravstvenih znanost
 

Voditelj doktorskog studija 

Prof. dr. sc. İvan Vasilj

e-mail: doktorski.studij@fzs.sum.ba

 

Informativni letak poslijediplomskog studija "Zdravstvene znanosti"
Upute za oblikovanje doktorske disertacije
Izjava o izvornosti radova doktorskih disertacija