Poslijediplomski doktorski studij

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i (Narodne novine HNŽ br. 4/2012. god.), članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-1685/20 od 26.02.2020.) i članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (Ur. br. 2379/14 od 16.12.2014.), Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „ZDRAVSTVENE ZNANOSTI“

Naziv i trajanje studija: Poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“ u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS bodova.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor zdravstvenih znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.
Broj pristupnika: 12 (Nastava na doktorskom studiju organizirat će se samo pod uvjetom ako se na natječaj prijavi dovoljan broj pristupnika, o čemu odluku donosi Vijeće doktorskog studija).
Uvjeti za prijavu:

Prijave, upis i cijena studija: Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak i obaviti razgovor sa kandidatima. U slučaju da se za studij prijavi više kandidata od navedenog broja, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka, pri čemu će prednost imati pristupnici koji su ostvarili više bodova sukladno odredbama Pravilnika.
Školarina: iznosi 5.000,00 KM (pet tisuća konvertibilnih maraka) po godini studija.
Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane teme doktorskog rada, troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.
Rok prijave: Natječaj je otvoren do 30.09.2024. godine.
Prijave se podnose osobno ili poštom (preporučeno) na adresu: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Zrinskog Frankopana 34, 88 000 Mostar, uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

1. Životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom;

2. Presliku osobne iskaznice;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu (ili odgovarajući dokument za strane državljane);

5. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju, i dodatak diplomi (ukoliko je izdat);

6. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inozemstvu ili u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06.04.1992. godine;

7. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ostvarenim prosjekom ocjena tijekom studija (+ preporuke najmanje dvojice profesora ako nema navedeni prosjek ocjena);

8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na razini koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa;

9. Kopije radova u kojima je kandidat prvi ili drugi autor u znanstveno-istraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*;

10. Potvrdu voditelja znanstvenog programa o sudjelovanju na znanstvenom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje 1 mjesec*;

11. Uplatnicu od 100 KM u svrhu prijave na natječaj, uplaćenu na žiro-račun Fakulteta zdravstvenih studija otvorenog kod UniCredit Bank d. d., broj 3381302271325623.

(Dokumenti označeni (*) nisu obvezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.)
Svi traženi dokumenti predaju se u ovjerenoj preslici. Natječajni materijali se ne vraćaju.

Nastavni plan i program, Pravilnik i Obrazac za prijavu na Poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“ može se preuzeti na web stranici Fakulteta: http://fzs.sum.ba/
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila na adresu: doktorski.studij@fzs.sum.ba, odnosno putem telefona na broj: +387(0)36/337-063, +387(0)36/337-054.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2024.-2025. GODINI

Zahtjev za priznavanje obrazovne isprave za upis na doktorski studij 2024-2025 (1)

Izjava_o_suglasnosti_podnositelja_zahtjeva_studija stečeno obrazovanje (1)