Katedre

Katedre su temeljni ustrojbeni oblik nastavnog rada Fakulteta. Na Fakultetu zdravstvenih studija ustrojene su slijedeće katedre:

Katedra temeljnih medicinskih znanosti I

Katedra temeljnih medicinskih znanosti II

Katedra kliničkih znanosti I

Katedra kliničkih znanosti II

Katedra kliničkih znanosti III

Katedra zdravstvene njege

Katedra radiološke tehnologije

Katedra fizikalne terapije

Katedra javnog zdravstva

Katedra društveno - humanističkih znanosti

Katedra za iznanstveno-straživački rad

 

Silabusu predmeta dostupni su putem platforme e-učenja Sumarum