1. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 13. svibanj 2013.

Tema "Prevencija i kontrola bolničkih infekcija"