Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes)

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes)

Osnova projekta

Izmijenjene zdravstvene potrebe stanovništva, kao i neophodnost smanjenja troškova, smjestili su sestrinstvo u središnji položaj zdravstvenog sistema svake zemlje: naučna literatura ukazuje na to da su medicinske sestre/tehničari ključne za implementaciju modela budućnosti zdravstvene zaštite usmjerene ka pacijentu. Stoga je od suštinske važnosti da su sestrinske kompetencije, organizacija i praksa takvi da mogu efikasno doprinijeti zdravstvenom sistemu zemlje.

U saradnji sa ključnim domaćim akterima u Bosni i Hercegovini, među kojima su i ministarstva i odjeljenja za zdravstvo, ministarstva obrazovanja, fakulteti zdravstvenih studija, zdravstvene ustanove na rimarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, instituti i zavodi za javno zdravstvo, udruženja i komore medicinskih sestara i tehničara, ljekari, medicinske sestre/tehničari i pacijenti, identifikovano je mnoštvo izazova u oblasti sestrinstva koji trenutno negativno utiču na djelovanje sestrinske profesije a samim tim i na zdravstvene ishode u Bosni i Hercegovini. Analiza postojećeg stanja, koju su izvršili domaći i međunarodni stručnjaci a omogućila Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), praktično iskustvo stečeno u okviru Projekta implementacije porodične medicine u Bosni i Hercegovini, relevantne strategije u Bosni i Hercegovini, te zaključci radionica za definisanje vizije održanih u proljeće 2012. u kojima su učestvovali domaći akteri, bili su osnova za razvijanje Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes).
 

Cilj projekta 

Opšti cilj ProSes-a je unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te poboljšanjem pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva.

Korisnici projekta

Neposredni korisnici projekta su medicinske sestre/tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, dok su krajnji (posredni) korisnici projekta korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opšta populacija, a posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Oblasti djelovanja

Polazište za odabir oblasti djelovanja projekta i razradu projektnih aktivnosti činili su izazovi u sestrinstvu identifikovani analizom postojećeg stanja i interesnih grupa, sprovedenim prije samog projekta (vidjeti: osnova projekta). Spomenuti izazovi mogu se grupisati u tri ključne oblasti djelovanja: organizacija i regulativa sestrinstva, usluge medicinskih sestara/tehničara i edukacija medicinskih sestara/tehničara. 

Kada su u pitanju organizacija, regulativa i priznavanje sestrinske profesije, bh. akteri su identifikovali slijedeće oblasti za poboljšanje trenutnog stanja:
• razvijeno i snažno udruženje medicinskih sestara/tehničara na državnom nivou,
• sveobuhvatan sistem za regulisanje i licenciranje sestrinske profesije u cijeloj državi,
• sveobuhvatan sistem kontinuirane edukacije koji garantuje redovno ažuriranje znanja i vještina i pruža mogućnost specijalizacije iz oblasti sestrinstva.

U pogledu usluga medicinskih sestara/tehničara, domaći akteri ukazali su na činjenicu da je raniji uspješni koncept patronaže ili sestrinstva u zajednici gotovo sasvim nestao u Bosni i Hercegovini. Stoga socijalna isključenost ugroženih grupa stanovništva postaje veliki izazov za zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.

Ranije spomenutom analizom postojećeg stanja i radionicama za definisanje vizije u kojima su učestvovali domaći akteri, identifikovano je mnoštvo izazova i u oblasti formalnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara. Oni uključuju slijedeće: 

• Standard po kojem su same medicinske sestre/tehničari zadužene za edukaciju medicinskih sestara/tehničara, međunarodno prihvaćen kao optimalni sistem prenosa znanja, nije primijenjen u Bosni i Hercegovini.
• U Bosni i Hercegovini u postojećim nastavnim planovima i programima nedostaje sistemski strukturirana praktična edukacija. 
• Kompetencije medicinskih sestara/tehničara koje se stiču nastavnim programima nisu precizirane, regulisane niti standardizovane.
• Ne sprovodi se planiranje potrebne sestrinske radne snage koje bi pomoglo pri određivanju ciljnog broja studenata sestrinskih nauka. 
U cilju postizanja svrhe projekta – poboljšanja kvaliteta, efikasnosti i pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara – ProSes objedinjuje intervencije u slijedeće tri oblasti (projektne komponente):
1) regulativa i priznavanje sestrinske profesije; 
2) razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva; 
3) formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara.

Projektna intervencija

Prva faza projektne intervencije (2012–2017) prvenstveno je usmjerena na prve dvije komponente, ali istovremeno gradi i osnove za unapređenje formalnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara u narednim projektnim fazama.

Komponenta 1 – Regulativa i priznavanje sestrinske profesije

Da bi se ostvarilo veće priznavanje medicinskih sestara/tehničara kao bitnih resursa u zdravstvenom sistemu, te poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege, projekat se fokusira na aktivnosti u slijedećih pet oblasti:
• unapređenje regulative iz oblasti sestrinske profesije u koje se uključuje razvoj i usvajanje standarda sestrinske prakse, vodiča, protokola i kliničkih puteva; izgradnja centralne baze podataka sestrinske radne snage; razvoj harmonizovane regulative iz oblasti licenciranja;
• uspostavljanje funkcionalnih komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, koje uključuje pružanje stručne pomoći i podrške u neophodnoj reviziji legislative; logističku podršku i edukaciju osoblja komora; stručnu pomoć i podršku u uspostavljanju partnerstva, saradnje i harmonizacije komora;
• jačanje udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u cilju zastupanja interesa članova udruženja, uključujući raznolike aktivnosti usmjerene ka organizacijskom razvoju;
• uspostavljanje dvaju resursnih centara za profesionalno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara;
• obezbjeđivanje pristupa bosanskohercegovačkih medicinskih sestara/tehničara međunarodnim mrežama i postojećoj bazi znanja u svijetu.

Komponenta 2 – Razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva

Da bi se ostvarili specifični ciljevi širenja sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže, poboljšanja pristupa ugroženim grupama stanovništva, projekat investira u slijedeće oblasti aktivnosti:
• Razvoj usluga sestrinstva u zajednici koje će biti u skladu s međunarodnim standardima, prioritetnim potrebama ugroženih grupa stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i aspektima lokalnog sistema. Da bi usluge medicinskih sestara/tehničara u zajednici bile optimalno prilagođene specifičnim potrebama stanovništva, u okviru projekta se sprovode sveobuhvatne istraživačke studije kojima je cilj da se identifikuju ugrožene grupe stanovništva, priroda njihovih potreba i relevantne karakteristike sistema koje utiču na izvodljivost pružanja usluga. 
• Prilagođavanje uloga, treninga i plana i programa edukacije razvijenim uslugama sestrinstva u zajednici u pravcu razvijanja profila napredne sestrinske prakse (Advanced Nursing Practice – ANP) u dugoročnoj perspektivi.
• Implementacija i monitoring usluga sestrinstva u zajednici u odabranim geografskim područjima, uključujući pilotiranje programa finansiranja i razvoj strategije za širu primjenu modela.

Komponenta 3 – Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara

Prva faza projekta uglavnom se bavi uspostavljanjem neophodnih preduslova za poboljšanje formalnog visokog obrazovanja (na kojem će se raditi u drugoj i trećoj fazi), i to:

• postizanjem dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje treba steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju adaptirani profili kompetencija;
• razvojem strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara/tehničara na visokom nivou obrazovanja, a koje uključuju sklapanje sporazuma o saradnji sa univerzitetima u inostranstvu.

Donator i implementator

ProSes podržava i finansira Vlada Švicarske.
Projekat je razvio i provodi konzorcij koga čine Fondacija fami (BiH) i Univerzitetska bolnica u Ženevi.
Dodatnu međunarodnu sestrinsku/tehničku ekpertizu obezbjeđuju Švicarsko udruženje medicinskih sestara/tehničara (ASI/SBK), Crveni krst Švicarske (SRC), Zdravstveni dom dr Adolfa Drolca Maribor, Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara (ICN) i Institut za upravljanje u Bazelu. Stručnu podršku pružat će i domaće institucije (vidjeti: Strategija djelovanja).

Strategija djelovanja

ProSes se zasniva na postojećim politikama i strategijama ministarstava zdravlja i ministarstava obrazovanja i već započetim procesima reformi, i od samog početka implementacije koristi inkluzivni i participativni pristup. 
Partneri u konzorcijumu, prije svega, imaju ulogu fasilitatora koji domaćim institucijama pruža stručnu pomoć, vrši koordinaciju i kontrolu kvaliteta, osim u slučaju da nije dostupno adekvatno domaće znanje. 
Posredstvom svojih predstavnika domaće bh. institucije radiće zajedno u različitim radnim grupama u cilju ostvarenja planiranih projektnih rezultata u svim navedenim oblastima. U spomenute partnerske institucije ubrajaju se, pored ostalih, i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, entitetska i kantonalna ministarstva zdravlja, ministarstva obrazovanja i druga relevantna ministarstva, komore i udruženja medicinskih sestara i tehničara, udruženja pacijenata i druge organizacije civilnog društva, fakulteti zdravstvenih studija, instituti i zavodi za javno zdravstvo, fondovi zdravstvenog osiguranja, domovi zdravlja, bolnice, centri za socijalni rad, edukativni centri, agencije za akreditaciju u zdravstvu, centri za ravnopravnost i jednakost polova i druge institucije i organizacije.

Upravni odbor

Upravni odbor projekta čine predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta, te donatora (Vlada Švajcarske).

Geografsko područje djelovanja i trajanje projekta 
Projekat djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta (Republika Srpska i Federacija BiH) i u Brčko distriktu. Prva faza projekta obuhvata period od oktobra 2012. do septembra 2017. godine.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici:

https://www.fondacijafami.org/

„Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u SKB Mostar“

 „Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u SKB Mostar“

 

„Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u SKB Mostar“

 „Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar“

„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“

„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“

„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“

The impact of shift work on psychosocial functioning and quality of life among hospital-employed nurses: a cross-sectional comparative study

The impact of shift work on psychosocial functioning and quality of life among hospital-employed nurses: a cross-sectional comparative study

„Utjecaj smjenskog rada na metabolički i cirkadijani ritam medicinskih sestara/tehničara“

„Utjecaj smjenskog rada na metabolički i cirkadijani ritam medicinskih sestara/tehničara“

Free light chains of immunoglobulins in CSF and serum in patients with clinically isolated syndrome

Free light chains of immunoglobulins in CSF and serum in patients with clinically isolated syndrome

Project „Decidual CD4+, Foxp3+, CD25+ and CD8+ T lymphocytes in pre-eclampsia complicated pregnancies“

Project „Decidual CD4+, Foxp3+, CD25+ and CD8+ T lymphocytes in pre-eclampsia complicated pregnancies“

Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom

Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom