• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Studenti koji žele pristupiti praktičnom dijelu ispita iz kolegija: Fizioterapijske vještine, Fizioterapija III, Specijalne kineziološke tehnike i Fizioterapijske vještine II, obvezni su dostaviti prijavnicu za praktični dio ispita u studentsku službu najkasnije do petka 27. siječnja 2023. godine do 12:00 sati. 

Napomena: Studenti koji su praktični dio ispita položili u prethodnoj akademskoj godini trebaju ponovno polagati praktični dio ispita, odnosno položen praktični ispit vrijedi samo za tekuću akademsku godinu, te prilikom upisa obnove godine isti je nužno ponovno položiti!!!