FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
28. rujna 2023.
Suradnja ProSes-a i Fakulteta zdravstvenih studija SUM

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) ima za cilj da doprinese unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH poboljšanjem kvaliteta usluga medicinskih sestara-tehničara i povećanjem njihove dostupnosti, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe.

Projekat finansira i podržava Vlada Švicarske. Mandat za implementaciju je povjeren Konzorciju kojeg čine Fondacija Fami i Ženevska univerzitetska bolnica (HUG), a provodi se u suradnji sa entitetskim ministarstvima zdravstva i drugim relevantnim institucijama.

Projekat traje od 2012. godine i trenutno se nalazi u posljednjoj, izlaznoj fazi koja se završava u novembru 2026. godine. Sastoji se od tri komponente koje imaju za cilj jačanje (i) profesionalnog okruženja medicinskih sestara- tehničara, (ii) sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i (iii) menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara. Fokus treće projektne faze je na širenju dobrih praksi iz prethodnih faza projekta, konsolidaciji postignuća i postupnom prepuštanju daljnje implementacije projektnih aktivnosti lokalnim partnerima, što će u konačnici osigurati dugotrajne rezultate i nastavak dobrih praksi nastalih u projektu.

U sklopu ProSes-a završen je i proces usklađivanja nastavnih  planova i programa studija II ciklusa zdravstvene njege sa standardima Evropske unije na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, kao i drugim javnim fakultetima u BiH.

Proces revizije je uzeo u obzir trenutne nastavne kapacitete pojedinačnih visokoškolskih ustanova, važeći zakonski okvir i Bolonjski proces. Revidirani studijski programi su zasnovani na kompetencijama 7. nivoa Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i usklađeni sa standardima Evropske unije za master diplomu u zdravstvenoj njezi i Bolonjskim procesom. Studijski programi diplomskih akademskih studija II ciklusa na tri od šest visokoškolskih ustanova sada nose naziv „Zdravstvene nauke“, a na preostale tri visokoškolske ustanove „Zdravstvena njega“.

Nova konceptualizacija master obrazovanja medicinskih sestara je bila potrebna i zbog činjenice da medicinske sestre moraju konstantno da unapređuju svoje znanje i vještine kako bi mogle da odgovore na zdravstvene potrebe i izazove. U te izazove se ubrajaju starenje stanovništva, infekcije, porast nezaraznih bolesti, smanjen natalitet i plodnost, te povećana stopa smrtnosti i sve veći broj osoba koje žive same. Revidirani nastavni planovi će omogućiti lakšu prohodnost studenata kao i razmjenu nastavnika i studenata.

Sastavni dio procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije je bilo i formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina. Početkom 2019. godine, nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina na osam javnih, visokoobrazovnih ustanova u BiH, uključujući i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Zahvaljujući visokosofisticiranim modelima – simulatorima  i stručnim mentorima, kabineti omogućavaju studentima zdravstvene njege/sestrinstva da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Nakon što savladaju različite procedure na modelima i lutkama, studenti su spremni da stupe u kontakt i sa pravim pacijentima. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.

Projekat je donirao informatičku opremu za pet visokoškolskih ustanova sa Master programom studija zdravstvene njege/zdravstvenih nauka koji uključuje po dva laptop računara, data projektor, kopir aparat i dva eksterna hard diska, a koristiće je studenti Master studija u svom naučno-istraživačkom radu.

Stalnim reformama i usklađivanjima u obrazovanju medicinskih sestara-tehničara osigurava se kontinuirano unapređivanje njihovog znanja i vještina, neophodnih da odgovore na svakodnevne izazove u praksi i zdravstvene potrebe korisnika.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO