[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij kliničke zdravstvene njege
2 godine
4 semestra
120 ECTS
magistar/magistra sestrinstva
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Klinička zdravstvena njega
Ciklus: 2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 7
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis
 • Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
 • Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.
Ciljevi studijskog programa
 • Osposobiti studente za timski rad, rukovođenja ljudskim potencijalima i drugim resursima, procesima u zdravstvu, uz primjenu suvremenih načela sestrinstva
 • Steći komunikacijske vještine, kao i dodatne specijalističke vještine i znanja u svrhu suradnje s upravljačkim strukturama svih razina i doprinosa razvoju zdravstvene ustanove
 • Osposobiti studente za nastavni rad i nove edukacijske metode
 • Steći vještine za planiranje projekata i samostalno donošenje odluka na temelju kritičkog vrednovanja u svrhu sudjelovanja u znanstveno - kliničkim projektima,
 • Osposobiti studente za kritičku procjenu, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravlja i bolesnih stanja pojedinca, obitelji i cijele zajednice,
 • Osposobiti studente za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Planiranje, organiziranje i upravljanje kvalitetom u zdravstvu, ljudskim i materijalnim resursima, sustavima potpore u području sestrinstva, te rukovođenje složenim radnim procesima, primjenjujući naprednu sestrinsku praksu
 2. Razumijevanje i implementacija naprednog znanja iz područja zdravstvene njege s posebnim osvrtom na laboratorijsku dijagnostiku, intenzivnu njegu djece i odraslih, te krizne i izvanredne situacije
 3. Poznavanje i primjena medicinske informatike, znanstvenog istraživanja, naprednih statističko-analitičkih postupaka, razumijevanje kritičkog čitanja stručne literature u svrhu unapređenja procesa rada i procesa zdravstvene njege zasnovane na dokazima.
 4. Koordiniranje i supervizija organizacijskih jedinica, te odlučivanje uz primjenu interpersonalne komunikacije, etičkih načela, ljudskih prava i zakonodavstva.
 5. Praktično osposobljavanje i teorijsko poučavanje učenika, studenata, te zdravstvenih i socijalnih djelatnika primjenjujući didaktičke modele poučavanja i učenja.
 6. Poznavanje, planiranje i provođenje, preventivnih mjera sprječavanja infekcije, promocije zdravlja, brige za zdravlje na svim razinama zdravstvene zaštite, pojedinaca, obitelji i zajednice.
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Rukovodi ljudskim, materijalnim i drugim potencijalima u skladu sa standardima, zakonskim propisima, te upravlja promjenama I vremenom u sestrinstvu
 2.  Sudjeluje u planiranju I upravljanju sustavom kvalitete u zdravstvu, te provodi mjere za kontrolu kvalitete iz područja zdravstvene njege
 3. Planira i rukovodi zadatcima I složenim procesima sestrinske skrbi primjenjujući naprednu sestrinsku praksu
 4. Prikuplja i analizira podatke i statističke informacije prema kojima nadzire medicinsku dokumentaciju i druge povjerljive informacije
 5. Planira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, vrednuje zdravlje na svim razinama zdravstvene zaštite, pojedinca, obitelji i zajednice
 6. Kritički prosuđuje i odabire teorijske spoznaje iz područja zdravstvene njege i drugih srodnih područja u svrhu provedbe znanstveno istraživačkih projekata
 7. Izrađuje izvedbene strukovne kurikulume, educira učenike i studente sestrinstva iz srodnih struka primjenjujući didaktičke modele poučavanja i učenja
 8. Povezuje činjenice i primjenjuje napredna znanja iz područja zdravstvene njege s posebnim osvrtom na laboratorijsku dijagnostiku, kliničku farmakologiju, intenzivnu njegu djece i odraslih, te krizne i izvanredne situacije
 9. Poznaje, planira i provodi mjera sprječavanja infekcija
 10. Koordinira i vrši superviziju timova u zdravstvu uz primjenu etičkih načela,  međuljudske komunikacije i uvažavanje ljudskih prava i zakonskih propisa
 11. Organizira zdravstvenu skrb temeljenu na dokazima uz primjenu etičkih načela
 12. Analizira i koristi spoznaje iz područja medicinske informatike, statistike i stručne literature, te donosi zaključke u svrhu unapređenja procesa zdravstvene njege
 13. Koristi suvremene informacijsko - komunikacijske tehnologije u području sestrinstva
 14. Razvija plan nadogradnje vlastitog znanja i vještina u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja
 15. Prepoznaje hitna stanja, asistira kod invazivnih postupaka
 16. Organizira i rukovodi procesom zdravstvene skrbi u izvanrednim situacijama
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO