[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij sanitarnog inženjerstva
3 godine
6 semestara
180 ECTS
Prvostupnik/prvostupnica sanitarnog inženjerstva
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Sanitarno inženjerstvo
Ciklus: 1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Razina kvalifikacije po EQF: 6
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis na studij
 • U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka.
 • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.
Ciljevi studijskog programa
 • Postići kod studenata opća i specifična znanja i vještina potrebne za očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva, te prevenciju bolesti primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi
 • Osposobiti studente za uočavanje, definiranje i sanaciju okolišnih čimbenika koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu, te provode opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje stanovništva radi unapređivanja zdravlja šire zajednice
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Konceptualno i proceduralno razumijevanje temeljnih zakonitosti prirodnih znanosti koje omogućavaju znanstveni pristup u rješavanju problema na području sanitarne djelatnosti te temeljnih znanja o građi i funkciji ljudskog tijela u prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja
 2. Sposobnost procjene utjecaja okolišnih čimbenika na ljudsko zdravlje te primjene mjere za zaštitu zdravlja
 3. Konceptualno i proceduralno razumijevanje temeljnih načela provođenja zdravstvenog i sanitarnog nadzora, uključujući nadzor nad sigurnošću hrane
 4. Sposobnost analize mikrobiološke ispravnosti pitkih, površinskih i otpadnih voda, te voda za rekreaciju te analize sustava iz djelokruga sanitarne djelatnosti, kao i provođenje nadzora nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima
 5. Sposobnost provođenja nadzora nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari
 6. Sposobnost provođenja mjera kontrole štetnika (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije)
 7. Provođenje i nadzor nad mjerama higijensko-tehničke zaštite, provođenje preventivnog sanitarnog nadzora nad izgradnjom
 8. Sposobnost primjene metoda molekularne biotehnologije u svrhu procjene mogućih rizika za ljudsko zdravlje
 9. Sudjelovanje u proizvodnji, preradi, pakiranju i distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane; zaštita na radu; rad u laboratoriju; rad u internom HACCP timu; rad u jedinici za održavanje sustava kvalitete
 10. Sposobnost komunikacije s članovima zajednice u svrhu njihova razumijevanje i rješavanja problema iz djelokruga sanitarne djelatnosti
 11. Razumijevanje temeljnih etičkih načela i zakonskih propisa koji se primjenjuju na okolišno i profesionalno zdravlje
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Primjenjuje znanja i metode iz prirodnih i medicinskih znanosti s ostalim u mjeri koja omogućava znanstveni pristup u području sanitarne djelatnosti
 2. Opisuje i istražuje rizične čimbenike na zdravlje ljudi iz stečenih znanja iz kemije i primjenjuje ih odgovarajućim postupcima
 3. Primjenjuje fizikalne i kemijske metode u praćenju okoliša te ih tumači iz eksperimentalno dobivenih podataka
 4. Primjenjuje stečena znanja o građi i funkciji ljudskog tijela u prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja
 5. Opisuje pojedine sastojke hrane i povezuje ih s kemijskim reakcijama i promjenama u metaboličkim procesima, kao i građu biološki važnih molekula
 6. Primjenjuje etičke, zakonske i poslovne smjernice u provedbi zdravstvenog i sanitarnog nadzora
 7. Primjenjuje zakonske propise i stručne smjernice iz područja zdravstvene i nezdravstvene djelatnosti u područje sanitarne djelatnosti
 8. Definira uzročnike bolesti, izvore i put prijenosa, tijek bolesti, kao i njihovu prevenciju i liječenje
 9. Identificirati čimbenike okoliša u cilju prevencije bolesti i zaštite zdravlja
 10. Osigurava zdravstvenu ispravnost hrane primjenom znanja o postupcima obrade, procjene kvalitete hrane i osiguranja zdravstvene ispravnosti u cilju očuvanja zdravlja
 11. Identificira različite vrste odgovora na toksične podražaje
 12. Organizira i provodi javnozdravstvene kampanje u cilju prevencije i promocije zdravlja
 13. Provodi sofisticirane molekularne tehnologije u sanitarnom inženjerstvu
 14. Provodi primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju u suzbijanju zaraznih i nezaraznih bolesti
 15. Provodi i koristi novija dostignuća u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizacije u suzbijanju zaraznih bolesti
 16. Koristi informacijsku tehnologiju i baze podataka te primjenjuje odgovarajuće statističke metode u svrhu nadopune znanja i vještina
 17. Primjenjuje metode u nadzoru mikrobiološke ispravnosti pitkih, površinskih i otpadnih voda, kao i voda za rekreaciju iz područja sanitarne djelatnosti
 18. Kreira strukturiran tekst koristeći temeljnu medicinsku i zdravstvenu terminologiju, elaborira stručne zdravstvene teme i prezentira stručne radove na stranom jeziku
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO