[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij sestrinstva
3 godine
6 semestara
180 ECTS
Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Sestrinstvo
Ciklus: 1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 6
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis na studij
 • U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka
 • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu
Ciljevi studijskog programa
 • Osposobiti prvostupnika sestrinstva  za samostalno,  odgovorno i profesionalno provođenje zdravstvene njege u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima
 • Omogućiti obrazovni okvir koji će potaknuti razvijanje vještina analize i kritičkog promišljanja i na taj način osigurati pristup teoriji i praksi sestrinstva
 • Razviti svijest o relevantnim dokazima najnovijih istraživanja, te olakšati njihovu primjenu/integraciju u sestrinskoj praksi
 • Razviti sposobnost pravodobnog i razboritog prosuđivanja, kao i osigurati međunarodno priznato stručno visoko obrazovanje za rad u području zdravstva te omogućiti studentu stjecanje potrebnih kompetencija za rad u zvanju prvostupnika sestrinstva kao i za nastavak studija na diplomskim studijima
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Poznavanje znanosti na kojoj se temelji opća zdravstvena njega, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka, te njegovog fizičkog i društvenog okruženja
 2. Procjena, planiranje, implementacija i evaluacija zdravstvene njege u suradnji s pacijentom/klijentom, skrbnikom, obitelji i drugim zdravstvenim djelatnicima koristeći teorijsko i kliničko znanje
 3. Razumijevanje i primjenjivanje temeljnih etičkih načela i zakonskim propisa koji se primjenjuju u sestrinskoj praksi
 4. Primjenjivanje učinkovitih komunikacijskih vještina s bolesnikom/korisnikom i njegovom obitelji, te s drugim članovima interdisciplinarnog tima
 5. Sudjelovanje u informiranju, promicanju zdravlja i edukaciji u vezi skrbi bolesnika
 6. Primjenjivanje mjera u kriznim i opasnim situacijama, spašavanja života u skladu s profesionalnim kompetencijama
 7. Razvijanje, planiranje, implementacija, evaluacija i nadzor sestrinske dokumentacije
 8. Primjenjivanje informacijskih tehnologija i baza podataka, te odgovarajućih statističkih metoda korištenjem stručne literature u svrhu nadopune znanja i vještina
 9. Sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata sestrinstva i srodnih struka
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Objašnjava osnovne pojmove i zakonitosti bioloških funkcija, anatomije i fiziologije organizma, te farmakologije, kao i odnos stanja između zdravlja i fizičkog i socijalnog okruženja čovjeka i njegova ponašanja
 2. Izvodi kemijske, biokemijske i mikrobiološke analize za dokazivanje patoloških ili normalno prisutnih sastojaka u biološkim tekućinama
 3. Prepoznaje probleme i reagira prema profesionalnim i etičkim načelima i zakonodavnim propisima u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
 4. Organizira i nadzire sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama i njihovom domovima
 5. Upravlja zdravstvenim timom i surađuje s multidisciplinarnim zdravstvenim timom na svim razinama zdravstvene zaštite
 6. Procjenjuje, educira, unaprjeđuje i podržava očuvanje zdravlja, vodi i nadzire zdravstvenu njegu usmjerenu zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba u suradnji s pacijentom/klijentom, skrbnikom, obitelji i drugim zdravstvenim djelatnicima koristeći teoretsko i kliničko znanje
 7. Procjenjuje stanje pacijenta koristeći pomagala, uzimajući u obzir fizičke, socijalne, kulturološke, psihološke, duhovne i okolišne čimbenike
 8. Prepoznaje i interpretira stanja koja odstupaju od normalnog i na temelju analize i sinteze podataka, donositi odluke u procesu zdravstvene njege
 9. Sudjeluje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika
 10. Prepoznaje i reagira u kriznim i izvanrednim situacijama, samostalno primjenjuje mjere za spašavanje života i intervenira u skladu s profesionalnim kompetencijama
 11. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 12. Sudjeluje u obrazovanju i stručnom usavršavanju medicinskih sestara/tehničara,  zdravstvenih i socijalnih djelatnika i učenika
 13. Nadzire provođenje i primjenu metoda i mjera dezinfekcije i sterilizacije, te održava zdravo i sigurno radno okruženje
 14. Koristi tehnologiju i informatiku, pronalazi i vrednuje informacije u sestrinstvu, primjenjujući načela medicine temeljene na dokazima i kritičkog promišljanj
 15. Prepoznaje i primjenjuje elemente sustava financiranja zdravstvene i socijalne skrbi
 16. Vodi sestrinsku dokumentaciju i evaluira postignute ciljeve u zdravstvenoj njezi
 17. Objašnjava i primjenjuje  metode istraživačkog rada i statističke obrade podataka, samostalno prateći i vrednujući rezultate vlastitog rada prateći stručnu literaturu
 18. 18. Kreira strukturiran tekst koristeći temeljnu medicinsku i zdravstvenu terminologiju, elaborira stručne zdravstvene teme i prezentira stručne radove na stranom jeziku
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO