FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
3. prosinca 2021.
JAVNI POZIV za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima s područja HNŽ-K iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

Temeljem članka 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (“Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije” broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade broj: 01-1-02-2399/21 od 12.10.2021. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, objavljuje

                                                                                       JAVNI POZIV

za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima s područja HNŽ-K iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

 I . Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju znanstvenici-istraživači s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i to na samo jednom programu.

II . Aplikanti se prijavljuju za jedan od sljedećih programa:

 

PROGRAM 1: Sufinanciranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija)

Korisnici sredstava: mladi doktorandi, do 40 godina, s prebivalištem na području HNŽ-K koji vlastitim sredstvima financiraju troškove doktorskog studija, te se u akademskoj 2021./2022. godini prvi put upisuju na jednu od godina doktorskog studija nakon položenih ispita s prve godine studija. U sklopu programa sufinancira se trošak upisa.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je doktorand prvi put upisan u jednu od godina doktorskog studija nakon položenih ispita s prve godine studija predviđenih planom i programom studija;
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima s prosjekom ocjena;
 • Nastavni plan i program doktorskog studija ovjeren od strane visokoškolske ustanove;
 • Dokaz o visini troškova studijske godine;
 • Dokaz o uplati troškova studija iz posljednjeg upisanog semestra.

Doktorand je dužan dostaviti izvješće o utrošku u roku od 30 dana nakon uplate sredstava na račun doktoranda.

PROGRAM 2: Sufinanciranje znanstveno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u sklopu izrade doktorske disertacije

Korisnici sredstava: mladi istraživači – doktorandi, do 40 godina, s prebivalištem na području HNŽ-K, koji imaju prijavljenu i odobrenu temu doktorske disertacije (doktorskog istraživanja). U sklopu ovog programa sufinanciraju se materijalni troškovi istraživačkih aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja, laboratorijska i slična istraživanja, troškovi nabave stručne literature i drugih materijala neophodnih za istraživanje), a koji su obuhvaćeni temom doktorske disertacije.

Dokumentacija:

 • Potvrda  visokoškolske ustanove o prihvaćanju teme i kandidata;
 • Detaljno opisan projekt s obrazloženom vremenskom dinamikom istraživanja i troškovnikom istih;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2021./2022. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima financiraju troškovi.

Ukoliko se dostavi predračun, doktorand je dužan dostaviti izvješće o utrošku i potrebne dokaze najdalje do narednog Javnog poziva.

PROGRAM 3: Sufinanciranje troškova obrane doktorske  disertacije

Korisnici: Mladi doktorandi, do 40 godina, s prebivalištem na području HNŽ-K koji imaju pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak obrane doktorske disertacije u 2021. godini. Također, pravo na sudjelovanje u programu imaju i kandidati koji su tijekom 2021. godine obranili temu doktorske disertacije i stekli stupanj doktora znanosti te vlastitim sredstvima financirali troškove nastale pri obrani rada. U sklopu ovog programa sufinanciraju se materijalni troškovi obrane disertacije (troškovi tehničke pripreme i tiska doktorske disertacije, troškovi obrane disertacije visokoškolske institucije i dr.).

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak obrane doktorske disertacije, ili uvjerenje/diploma o stjecanju zvanja doktora znanosti;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2021./2022. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima financiraju materijalni troškovi.

Doktorand je dužan dostaviti izvješće o utrošku najdalje do narednog Javnog poziva.

PROGRAM 4: Sufinanciranje objavljivanja znanstveno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i sudjelovanja na međunarodnim konferencijama

Korisnici sredstava: znanstvenici i istraživači (doktorandi i doktori znanosti) s prebivalištem na području HNŽ-K.

Programom je obuhvaćena:

 1. potpora pri objavljivanju istraživačkog rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka referentnim za određeno znanstveno/umjetničko područje

Dokumentacija:

 • ovjerena preslika diplome o stečenom zvanju doktora znanosti ili potvrda visokoškolske ustanove o statusu doktoranda;
 • dokaz o prihvaćanju rada uz najmanje dvije recenzije, ili dokaz o objavljenom radu;
 • ukoliko je riječ o radu na kojem sudjeluje više autora, samo jedan od autora može ostvariti pravo na sredstva iz ovog Programa (dostaviti Izjavu aplikanta o dobivenoj suglasnosti ostalih koautora).
 1. sudjelovanje istraživača na međunarodnim konferencijama tijekom 2021. godine Dokumentacija:
 • ovjerena preslika diplome o stečenom zvanju doktora znanosti ili potvrda visokoškolske ustanove o statusu doktoranda:
 • brošura organizatora konferencije;
 • dokaz o prihvaćanju rada, ili potvrda organizatora konferencije o uvrštavanju rada u program konferencije;
 • dokazi o materijalnim troškovima vezanim za sudjelovanje na konferenciji (kotizacije, troškovi putovanja i smještaja i dr.).

PROGRAM 5: Potpora izdavanju novije znanstvene i stručne literature, te sveučilišnih udžbenika

Korisnici sredstava: autori - znanstvenici i istraživači (doktorandi i doktori znanosti) s prebivalištem na području HNŽ-K. U sklopu ovog programa potpora autorima se odnosi isključivo na materijalne troškove izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga te sveučilišnih udžbenika (troškovi tehničke pripreme i tiska knjige ili udžbenika) objavljenih u 2021. godini ili pripremljenih za tisak u 2021. godini.

Dokumentacija:

 • detaljno obrazložen projekt;
 • najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajućeg znanstvenog područja;
 • dokazi o visini troškova tiskanja (računi, ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

III. Obvezna dokumentacija:

 1. popunjen elektronski prijavni obrazac sukladno programu na koji se aplicira, potpisan od strane aplikanta;
 2. uvjerenje o prebivalištu na području HNŽ-K (prebivalište na području HNŽ-K najmanje godinu dana prije raspisivanja poziva);
 3. Europass životopis;
 4. preslika ugovora s bankom, ili potvrda banke iz koje je vidljiv broj i vlasnik računa;
 5. ostala potrebna dokumentacija, ovisno od Programa na koji se aplicira.

IV. Prijava na Javni poziv popunjava se elektronski na web stranici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K:  (http://javnipoziv.monkshnk.gov.ba/)

Obvezno je pristupiti on-line aplikaciji te popuniti prijavu i obrazac, a potom iste u tiskanoj formi s pratećom dokumentacijom i obveznom napomenom

„Za Javni poziv za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, Stjepana Radića br. 3. 88000 Mostar

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K

Napomene:

 • Aplikanti mogu odabrati samo jedan Program za prijavu i jednu prijavu po Programu.
 • Broj korisnika i visina granta po programima utvrdit će se Odlukom Vlade nakon provedenog postupka po Javnom pozivu.
 • Ministarstvo može tražiti dodatnu dokumentaciju od aplikanta u slučaju potrebe.
 • Svi dobitnici će biti obavješteni pismenim putem preko on-line aplikacije.
 • Sastavni dio ovog Javnog poziva čine aplikacijski obrasci za svaki Program, u kojima su navedeni obvezni privitci.
 • Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Ukoliko aplikant dostavi više prijedloga od broja utvrđenog javnim pozivom, njegovi se prijedlozi neće razmatrati.
 • Pravo na sudjelovanje na Programima 1. 2. i 3. imaju aplikanti koji su upisani na akreditiranim visokoškolskim ustanovama.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO