[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
29. srpnja 2020.
N A T J E Č A J za upis trideset studenata u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini

Prijave na Natječaj za upis u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u akademskoj 2020./2021. godini, primaju se on-line od 31. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine, i to putem e-maila na adresu: upisi@fzs.sum.ba

Prilikom podnošenja prijave putem e-maila, u okvir "Predmet" ("Subject") potrebno je upisati: IME I PREZIME – PRIJAVA ZA UPIS – ORAŠJE.

 

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
  2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
  3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju;
  4. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij na Fakultetu zdravstvenih studija;
  5. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM na žiro račun broj: 3381302271325623, UniCredit Bank d.d. Mostar

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje o nostrifikaciji naknadno. 

Podaci za uplate iz inozemstva:
Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
SWIFT:  UNCRBA 22
UniCredit Bank d. d. Mostar

 

Teksta natječaja i obrazac za prijavu može se preuzeti na web stranici Sveučilišta i Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO