[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
20. travnja 2017.
Prijedlog tema za završni rad

Student prijavljuje jednu od ponuđenih tema uz suglasnost voditelja završnog rada (mentora) na posebnom obrascu prijave teme za izradu završnog rada u dva primjerka («Zahtjev za odobrenje teme završnog rada»). Zahtjev mora sadržavati naziv teme završnog rada, podatke o studentu, podatke o mentoru, ciljeve i metode rada, te suglasnost mentora.

Uz prijavu student mora dostaviti i potvrdu da je upisan u VI. semestar, koju će dobiti u studentskoj referadi.

Prijava se dostavlja navedinim najkasnije do  28. travnja 2017. godine.

Sve prijave koje se ne dostave na vrijeme neće se uzeti u obzir u ovom roku.

Temu završnog rada odobrava dekan Fakulteta posebnom odlukom, te donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu završnog rada u sastavu od tri člana. Nakon ovako prihvaćene teme završnog rada student može pristupiti izradi završnog rada.

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO